Direkt zum InhaltDirekt zur SucheDirekt zur Navigation
▼ Zielgruppen ▼

Humboldt-Universität zu Berlin - Institut für Geschichtswissenschaften

Paris 7

Université de Paris 7 Denis Diderot

Zum Aufenthalt
Austauschplätze: 2
Zulassung: BA und MA
Semestereinteilung: 1. Semester = Oktober - Januar
2. Semester = Februar - Mai
Internetadressen
Universität: http://www.sigu7.jussieu.fr/
Sokratesseite: http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=international&np=ACCUEIL
Partnerinstitut: http://www.diderotp7.jussieu.fr/composantes/ufrghss.htm
Adressen vor Ort
International Office
Bureau Europe
Parvis Jussieu Inter-Amphi 34-44
2, Place Jussieu
F-75251 Paris Cedex 05
 
Tel.: 0033-1-4427 7756
Fax: 0033-1-4427 7651
e-mail: bureau-europe@paris7.jussieu.fr
 
Kevin Guegan
Bureau Europe
2, Place Jussieu
F-75251 Paris Cedex 05
e-mail: accueilentrants@univ-paris-diderot.fr
Partnerinstitut
Manuela Martini
Responsable Erasmus-Socrates du département d'histoire
UFR GHSS, case 7001
105, Rue de Tolbiac
Dalle "Les Olympiades"
75013 Paris
 
e-mail: mmartini@noos.fr
Erfahrungsberichte